01 Mart 2018

SGK Prim Teşvikleri ve İŞKUR İstihdam Destekleri

Sakarya Birinci Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda "SGK Prim Teşvikleri ve İŞKUR İstihdam Destekleri" konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

Sakarya Birinci Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda "SGK Prim Teşvikleri ve İŞKUR İstihdam Destekleri" konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

Seminerde, yeni dönemde getirilen teşvikler ve destekler, SGK İl Müdürü Sn. Erhan ÇAVUŞ, İŞKUR İl Müdürü Sn. Tekin KAYA ve SGK Sosyal Güvenlik Denetmeni Ayşe BİLGİÖZÜ tarafından sunulan bilgilendirme seminerine çeşitli firmaların Yöneticileri ve İnsan Kaynakları Sorumlularının aktarılmıştır.

Gerçekleştirilen bu eğitimseminerinde;

 İŞKUR İl Müdürü Sn. Tekin KAYA, “2017 YILI FAALİYETLERİ ile 2018 KURS VE PROGRAM DESTEKLERİ” konulu sunumunu anlatıp ardından davetlilerin konuyla ilgili merak ettikleri sorularını cevaplandırmıştır.

Sunumun içeriği;

İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI

Merkez Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mevkiinde Sgk İlMüdürlüğü Karşısında Bulunan Arsa Üzerine Yapımı Devam Eden Sakarya Çalışma VeKurumu İl Müdürlüğü

Yeni Hizmet Binasının Yaklaşık % 80 Lik Kısmı Tamamlanmış Olup,  09 Şubat 2018 Tarihinde Tamamlanması Planlanmıştır.

 

İŞKURUN DESTEKLERİ

   - Kamu İşverenlerine Destekleri

   - Özel Sektör İşverenlerine Destekleri

   - İşArayanlara Destekleri

 

İŞKUR İstihdam Paketi

• İşe Yerleştirme      

• İş ve Meslek Danışmanlığı

• Mesleki Eğitim Kursları

• Toplum Yararına Program

• Girişimcilik Eğitimleri

•İşbaşı Eğitim Programı

 

KURS FAALİYETLERİNDEKİ AMAÇ:

1. En iyi referansın belge olduğu gerçeği,(vasıfsız bir kişinin işe girmesi de, girdiği işi elinde tutması da zordur.)

2. İşsizlikle mücadele için, vasıfsızlığı ve meslek sizliğin ortadan kaldırılması gereği,

3. Tarımda, istihdamın korunması ve artırılması(sürdürülebilir bir tarımın yapılabilmesi),

4. Asgari ücret yetersizliği ile mücadele etmenin yolunun da nitelikli iş gücüne sahip olmaktan geçmektedir.

5. Ağır ve Tehlikeli işlerde sertifika zorunludur. Sanayi işletmelerinin tamamına yakını bu kapsamda olup,sertifikasız istihdama idari yaptırım söz konusudur.

6. İstihdamın korunabilmesi için de, sertifikasız çalışanların eğitim programları aracılığı ile belgelendirilmesi önemlidir.

 

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

·İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş bir programdır.

·Bir mesleği işin başında uygulayarak öğrenmeyi amaçlar.

 

Programlardan Kimler Yararlanabilir?

· 5510/4/a kapsamında  en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR'a kayıtlı işverenler,

· Kamu kurum/kuruluşlarının payının % 50'nin altında olduğu iktisadi teşekküller.

· Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler

 

Kimler Katılımcı Olabilir?

· İŞKUR 'a kayıtlı işsiz olmak,

· İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

· Emekli olmamak,

· Programın başlama tarihinden önceki 1 aylık dönemde programın yapılacağı iş yerinin çalışanı olmamak ve aynı dönemde işsiz olmak,

 

 

Program Nasıl Uygulanır?

Çalışan sayısı ile 10 arasında ise 1 katılımcı, 11 ve üzerinde ise çalışan sayısının 1/10 'u oranında katılımcı alınabilir.

o  Haftada en fazla gün ve 45 saat uygulanabilir

o  Program başladığındaki çalışan sayısının program sonunda da korunması istenir.

o  Program sonunda katılımcıların en az %50 oranında istihdam edilmesi istenir.

 

Program Süresi

İşbaşı eğitim programının açıldığı meslek, imalat ve bilişim sektörlerinde yer alan mesleklerden biri ise 6 ay, diğer sektörlere ait mesleklerden ise en fazla 3 ay olarak açılacaktır.

 

Program Giderleri ?

oİŞKUR tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için;

Katılımcı zaruri gideri olarak;

Günlük     : 61,65-TL

Aylık :61,65*26 (çalışılan fiili gün sayısı) =1.603-TL

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası primleri de ödenmektedir.

 

İşverenler Program Süresince

Herhangi Bir Gider Ödememektedir.

 

İndirilebilecek Giderler :

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumumuzun yaptığı ödemelere ek olarak işveren tarafından ödeme yapılabilir.

 Bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı, vergi matrahından indirilebiliyor.

 (193 sayılı GVK Md. 40/11)

İşverenden;

Vergi

SGK primi ve prime ilişkin borcu

SGK'ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge

İSTENMEZ.

İşverenler İçin Faydaları Nelerdir?

·       Herhangi bir maliyete katlanmadan yetiştirilen ücretsiz iş gücü

·       Katılımcının iş gücünden yararlanarak rekabet avantajı sağlamak.

·       Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini düşürmek.

·       Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşürmek.

·       Nitelikli iş gücünü yedeklemek

BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ

•       Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

–      18yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,

                        _    1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

–      İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

–      İŞKUR'akayıtlı işsiz olması,

–      İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

  gerekmektedir.

• İş yeri yönünden aranılan şartlar:

İşyerinin;

-   İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,

-   İş yerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

- Sigortalının işe alındığı iş yerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

Destek tutarı

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL'dir. İş yerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edecekleri belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL)destek sağlanacaktır.

Ücret Desteği; 53,44 TL'nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Destek Süresi

ü  Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

 Örnek :   İmalat sektöründe faaliyet gösteren (K)Limited Şirketinde;

              -Sigortalı(A)'nın 26.1.2018 tarihinde,

              -Sigortalı(B)'nin 5.2.2018 tarihinde,

işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartlarında sağlanmış olması kaydıyla,

-Sigortalı (A)'dan dolayı 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık

              -Sigortalı(B)'den dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım

aylarında destekten yararlanılabilecektir.

 

Ek Kurallar

- İş yerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.

- İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının,işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayın baba ve çocuk)  ya da eşi olmaması gerekmektedir.

- Destekten yararlanmakta olan işverenler;destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik,destek ve indirimlerden yararlanamaz.

- Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

                      -   2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş yerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen  iş yerleri, bu destekten yararlanamaz.

Örnek 3:

İmalat sektöründe faaliyet gösteren (Z) Limited Şirketinde çalışan ve bu destek kapsamında 1/1/2018 tarihinde işe alınan bir  sigortalı için 2018/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısının 30,  prime esas kazanç tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için;

–      Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gererken tutar: 3.000 x %37,5 =1.125 TL

–      İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50 x %37,5=761,06 TL

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 363,94 TL (1.125-761,06)olacaktır.

  

Örnek 4:

  Sigortalının prim ödeme gün sayısının;

- 20 olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için 20 x  53,44 =1.068,80 TL,

- 30 olduğu varsayıldığında ; bu sigortalı için 30 x 53,44 =1.603,20 TL,

  ücret desteği sağlanacaktır.

4- SAKARYA AR-GE GİRİŞİMCİLİK VE İNSAN KAYNAKLARI FUARI (SAGİF-2018)

a)  İŞ-SİZİ ARIYOR Ana temalı SAGİF İstihdam Fuarı' nın bu yıl 5. si 26/27/28 Nisan 2018 tarihleri arasında Kent Meydanı' nda düzenlenecektir.

b)  Fuara işgücü talebinde bulunan yaklaşık 100 firma ile 10 kamu kurumu ve STK katılacaktır.

c)  Fuarın amacı, iş arayanlarla işverenleri buluşturmanın yanında, melek lisesi ve üniversiteden yeni mezun olacak gençlere iş fırsatı sunmak, İlimizde üretim yapan, istihdam sağlayan işletmeleri halkımızla buluşturmaktır.

d)  Orta öğretim kurumlarımız ile üniversitemizin istihdam oranını artırmak.

e) İş gücü piyasasına güven vermek.


Not: Eğitimde yer alan sunum dosyalarını aşağıda yer alan linklerden indirebilirsiniz.


1- İŞKUR SUNUM: http://sosb.org.tr/DownloadFile.ashx?                   o=eca785c6bbb349f982acb37c36918898b6416f0ae8644658b3b96047e9df210f

2- SGK SUNUM: http://sosb.org.tr/DownloadFile.ashx?o=aed386268e644c0db9da81a043f3adb9e931179ce36c4c6a9adaf68a818db0a8